Όροι Διαγωνισμού

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα 1821.myhistory.gr (ή 1821.ime.gr).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι τρεις πρώτες κατηγορίες του Διαγωνισμού απευθύνονται σε όλα τα παιδιά και τους νέους μέχρι 18 ετών. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στα παιδιά των δημοτικών σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων όλης της Ελλάδας (Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων), εικαστικών εργαστηρίων και άλλων εικαστικών φορέων καθώς και σε μεμονωμένες συμμετοχές παιδιών. Τα έργα των τριών πρώτων ηλικιακών κατηγοριών, θα πρέπει να είναι αποκλειστικά δημιούργημα του παιδιού και αυτό θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή. Γονείς και εκπαιδευτικοί, προτρέπουμε να αφήσουν τα παιδιά να εκφραστούν χωρίς παρεμβάσεις.

2. Γίνεται δεκτή και ομαδική εργασία έως 2 παιδιά.

3. Κάθε εκπαιδευτικός ή εικαστικός φορέας μπορεί να στείλει μέχρι 20 έργα.

4. Κάθε παιδί ή ενήλικας μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο έργο. Το κάθε έργο πρέπει να έχει τίτλο και συνοδευτικό κείμενο 100-150 λέξεων.

5. Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια πρόσθετα υλικά θέλουν, αρκεί το έργο τους να συμπεριλαμβάνει φωτογραφικό υλικό παρουσιασμένο με την τεχνική του κολάζ.

6. Οι διαστάσεις των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 x 70 εκ.

7. Δεκτά και ανάγλυφα και τρισδιάστατα έργα (μικρές κατασκευές), έως 2 κιλά.

8. Κάθε φορέας που συμμετέχει παρακαλούμε να επισυνάπτει συγκεντρωτικό κατάλογο όπου θα αναγράφονται το Όνομα, το Επίθετο και η Ηλικία όλων των παιδιών που συμμετέχουν.

9. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία συμμετοχή. Δεκτές γίνονται οι συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2021.

10. Τα έργα θα πρέπει να ανέβουν στη σελίδα 1821.myhistory.gr.

Προσωπικά Δεδομένα

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η σχετική επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας Ν. 4624/2019.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού θα δημιουργεί και τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και ειδικότερα το όνομα, το επώνυμο, την ηλικία, την ηλικιακή κατηγορία, το όνομα και το επώνυμο του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ταχυδρομική διεύθυνση και τη διεύθυνση e-mail τους, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή του αιτούντος στο Διαγωνισμό παρέχεται η γραπτή αποδοχή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Η επεξεργασία είναι σύννομη ως απαραίτητη για την εκτέλεση του Διαγωνισμού, καθώς και για τη συμμόρφωση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού με τις έννομες υποχρεώσεις της, καθώς και για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει (επικοινωνία με τους νικητές, αποστολή αναμνηστικών δώρων και βραβείων). Εφόσον ο συμμετέχων, μέσω της ρητής δηλώσεως του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα του χορηγήσει τη συγκατάθεσή του, φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις-παρουσιάσεις που απεικονίζουν τους συμμετέχοντες θα δημοσιευθούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογο και απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια. Σε περίπτωση που ορισμένο τμήμα της επεξεργασίας έχει ανατεθεί σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, που δρουν ως Εκτελούσες την Επεξεργασία, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού διασφαλίζει την τήρηση όλων των αναγκαίων διατυπώσεων εμπιστευτικότητας και φροντίζει να τηρούν τις κατάλληλές εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Κάθε αιτών έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να αποσύρει οποτεδήποτε την συγκατάθεσή του, εφόσον η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεση. Τυχόν ανάκληση συγκατάθεσης, δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης αυτής.

Δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ και Διαδίκτυο

Φωτογραφικό υλικό και βίντεο από την εκάστοτε εκδήλωση - παρουσίαση θα δημοσιεύεται μετά το πέρας της εκδήλωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, εφόσον ο γονέας/νόμιμος κηδεμόνας του συμμετέχοντος έχει προηγουμένως παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του προς τούτο.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει μέρος των παραπάνω όρων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.